Iako savremeni dizajn modernih komercijalnih zgrada znatno povećava njihovu energetsku efikasnost, postoje limiti koji se mogu postići koristeći isključivo tehnike dizajna i savremene materijale. Takođe, fragmentisan pristup sistemima u zgradi gde se svaki sistem posmatra kao zasebna celina predstavlja još jednu prepreku u dostizanju maksimalne energetske efikasnosti objekta.

Kako bi se postigla maksimalna efikasnost, smanjili operativni troškovi i kreirao optimalan radni ambijent potreban je centralni sistem upravljanja koji vrši koordinisano upravljanje različitim tehničkim sistemima jednog objekta.

U komercijalnim zgradama sa kancelarijskim prostorom često dolazi do prenamene ili promene u konfiguraciji pojedinih prostorija. Moderni bus sistemi zahvaljujući svojoj fleksibilnosti omogućavaju promene sistema jednostavnim reprogramiranjem čime se znatno smanjuje potreba za ponovnim kabliranjem i gubici usled nemogućnosti korišćenja prostorija u dužem periodu.

Sistem upravljanja omogućava optimalan nivo radnog svetla pritom maksimalno koristeći dnevno svetlo, pozicioniranje žaluzina u odnosu na položaj sunca kako bi se sprečio odsjaj i iskoristila/blokirala sunčeva svetlost u slučaju potrebe za grejanjem/hlađenjem objekta. Detektori prisustva i vremenski programi obezbeđuju da se prostorije greju, hlade i ventiliraju na maksimalan nivo samo kada ima osoba u prostoriji. Kada je otvoren prozor, grejanje ili hlađenje se automatski gasi kako bi se sprečili nepotrebni gubici energije.

Pored uštede energije i racionalizacije operativnih troškova sistemi upravljanja omogućavaju i povećan komfor svojim korisnicima. Tako na primer u sali za prezentacije jednim pritiskom tastera svetla se dimuju, žaluzine i platno za projekcije se spuštaju, projektor se uključuje, a klimatizacija se podešava na željeni nivo kako bi se obezbedili idealni uslovi za prezentaciju.

Reference

Pogledajte naše reference rezidencijalnih, komercijalnih i javnih objekata koje smo radili.

Naše reference

Partneri

  • ABB logo
  • Features
  • Features
  • Features